Responsive image
 
 
นักศึกษาสามารถค้นหา Facebook Group ได้ตั้งแต่วันที่ 26 ต.ค. 2564, 09:00 น.
 
หมายเหตุ
1. ให้กรอกรหัสวิชาหรือชื่อวิชาที่ต้องการค้นหา เช่น GLAN1101 , COM 1303 , CA 1101
2. ในกรณีที่จำตัวเลขไม่ได้ ให้กรอกเป็น GLAN , COM , CA
3. เลือกภาคของรายวิชาที่ต้องการ
4. กดปุ่ม "ค้นหา"
 
หน้าแรก
สำนักทะเบียนและประมวล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่