Responsive image
 
*จำเป็นต้องระบุรหัสวิชา
*กรณีรหัสวิชา GEN 1101-60 ให้ตัด -60 ออก แล้วใส่เฉพาะ GEN 1101 เท่านั้น
หมายเหตุ
1. ให้กรอกรหัสวิชาหรือชื่อวิชาที่ต้องการค้นหา เช่น GLAN1101 , COM 1303 , CA 1101
2. ในกรณีที่จำตัวเลขไม่ได้ ให้กรอกเป็น GLAN , COM , CA
3. เลือกภาคของรายวิชาที่ต้องการ
4. กดปุ่ม "ค้นหา"
 
หน้าแรก
สำนักทะเบียนและประมวล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่