รหัสนักศึกษา :
ชื่อผู้ใช้เจ้าหน้าที่ :
รหัสผ่านเจ้าหน้าที่ :
 
 

หมายเหตุ
การพิมพ์ใบเสร็จรับเงินนั้น คอมพิวเตอร์ของท่านต้องลงโปรแกรม Adobe Acrobat
* ให้ลงทะเบียนด้วยตัวเองเท่านั้น หากมีความผิดพลาดจากการลงทะเบียนให้ผู้อื่น ทางสำนักส่งเสริมวิชาการถือว่าเป็นความผิดของนักศึกษา
ให้นักศึกษาชำระเงินให้ตรงเวลาไม่เช่นนั้น ท่านจะหมดสิทธิ์สอบ