ผลการประเมินระบบลงทะเบียนเรียน
สถิติการเข้าใช้งานระบบลงทะเบียนเรียน
 
     
     
     
     
     
รหัสนักศึกษา : 
 
    รหัสผ่าน : 
 
  รหัสยืนยัน : 
  เปลี่ยน
    รหัสยืนยัน : 
 
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน : 
 
 
 

หมายเหตุ
การพิมพ์ใบเสร็จรับเงินนั้น คอมพิวเตอร์ของท่านต้องลงโปรแกรม Adobe Acrobat
* ให้ลงทะเบียนด้วยตัวเองเท่านั้น หากมีความผิดพลาดจากการให้ผู้อื่นลงทะเบียนแทนจะถือว่าเป็นความผิดของนักศึกษา *
* นักศึกษาต้องชำระเงินให้ตรงเวลา ไม่เช่นนั้นจะถือว่าการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ และจะไม่มีเกรดในภาคเรียนนั้น *